Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hecht met maatschappelijke zetel te Jaak Blockxstraat 28, 2640 Mortsel. Ingeschreven in het K.B.O onder nummer 0749.442.586.


Artikel 1 – Toepassing
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Hecht aangeboden. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een traject (online of in persoon - hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de website (hierna ‘de producten’) van Hecht wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).
1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website van Hecht, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Hecht.
1.3. Hecht behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
1.4. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Hecht draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.


Artikel 2- Betaling & Bestelling

2.1 De overeenkomst tussen Hecht en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, bevestigd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Hecht. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. En wanneer de betaling door Hecht is ontvangen op de rekening van Hecht BE33 068938021046.


Artikel 3 - Aansprakelijkheid
3.1 Hecht is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Hecht krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Hecht beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
3.2. Hecht doet een uiterste inspanning om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.


Artikel 4 - Intellectueel eigendom

Teksten, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, (product/dienst-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Hecht, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Hecht. Deze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Hecht liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 5 - Verwerking persoonsgegevens

5.1. Door een traject te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Hecht om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Hecht. Hecht verwijst in dit kader ook naar de privacyverklaring van Hecht.
5.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Hecht, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hecht te sturen.
5.3. Alle persoonsgegevens die via de website verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Top